JOB-werk Interconcept s.r.o.

§1 Předmět / provedení smlouvy

Dočasní zaměstnanci firmy JOB-werk jsou na sjednaném pracovišti k dispozici odběrateli podle zákona o přenechání zaměstnanců, dle následujících Všeobecných obchodních podmínek a dle ustanovení Smlouvy o přenechání zaměstnanců. Dočasní zaměstnanci jsou vybíráni podle odborného profilu na základě požadavku odběratele a budou odpovídajícím způsobem nasazeni. Během výkonu jejich práce u odběratele podléhají dočasní zaměstnanci firmy JOB-werk pracovním pokynům odběratele a pracují pod jeho dohledem a vedením, přičemž se nezakládají smluvní vztahy mezi dočasnými zaměstnanci firmy JOB-werk a odběratelem. Pokud by měl dočasný zaměstnanec firmy JOB-werk být odběratelem využit k jiným činnostem, nebo pokud by měl být nasazen na jiném pracovišti, musí o této skutečnosti odběratel vyrozumět firmu JOB-werk předem. 

§2 Bezpečnost práce

Odběratel je povinen poskytnout k dispozici zařízení, prostředky a opatření první pomoci také pro dočasné zaměstnance firmy JOB-werk stejně tak jako tyto dočasné pracovníky firmy JOB-werk před přijetím do práce zpravit o předpisech o předcházení úrazům, platných pro jeho podnik (provoz) a každé konkrétní pracoviště, a poskytnout jim bezpečnostní vybavení a ochranné oděvy, které jsou předepsané k vykonávání každé činnosti. V případě, že dočasní zaměstnanci firmy JOB-werk nemohou vykonávat nebo pokračovat v činnosti v důsledku nedostatečných nebo neexistujících bezpečnostních zařízení, vybavení a ochranných oděvů, ručí odběratel firmě JOB-werk za škody takto vzniklé. Dočasní zaměstnanci firmy JOB-werk jsou odpovídajícím způsobem pojištěni. Příslušné oddíly pojištění (Zaměstnanec v cizí firmě) je nedílnou součástí smlouvy. Odběratel ručí za dodržení tohoto a dalších, všeobecných předpisů o předcházení úrazům a má za povinnost příslušné práce přerušit na tak dlouho, dokud není dodržování výše zmíněných předpisů na místě výkonu práce zaručeno. Pracovní úrazy se musí firmě JOB-werk a příslušné pojišťovně neprodleně nahlásit prostřednictvím podání oznámení o úrazu.Kopie takového oznámení o úrazu se musí přeposlat odběratelem jeho příslušnému pojistnému ústavu. Odběratel je povinen, zajistit všem bezpečnostním orgánům firmy JOB-werk přístup k místům výkonu práce dočasných zaměstnanců firmy JOB-werk.

§ 3 Výpověď smlouvy

Smlouva o přenechání zaměstnanců mohou obě smluvní strany vypovědět se lhůtou 5 pracovních dnů, pokud není jednotlivě smluvně ujednáno něco jiného. Prohlášení o výpovědi se odevzdává zaměstnanci firmy JOB-werk, který je oprávněn k jejímu zastupování, dočasný zaměstnanec JOB-werk informuje nejpozději předposlední pracovní den. K mimořádné výpovědi Smlouvy o přenechání zaměstnanců opravňuje zejména následující: -    Nedodržení předpisů o předcházení nehodám odběratelem -    Značné zhoršení finančních poměrů odběratele, stejně jako zpoždění odběratele při platbách, zejména ve vztahu vůči všem ostatním provozovnám firmy JOB-werk -    Přebrání dočasných zaměstnanců firmy JOB-werk, které by odporovalo dobrým mravům -    Případy, při nichž odvedení práce nebylo možné na základě stávky, vystěhování, vyšší moci nebo další podobné případy. Pokud odběratel zjistí v průběhu prvního pracovního dne po přenechání zaměstnance, že tento dočasný zaměstnanec firmy JOB-werk není vhodný pro zamýšlenou činnost, a bude-li odběratel trvat na výměně tohoto dočasného pracovníka firmy JOB-werk, nebude firma JOB-werk odběrateli tento pracovní den ani náklady na příjezd a odjezd účtovat.

§ 4 Ručení

Dočasní zaměstnanci firmy JOB-werk  nejsou ani úkolovými ani doplňkovými pomocnými silami firmy JOB-werk. Ručení ze strany firmy JOB-werk za způsobené škody stejně jako za špatné služby zapůjčených zaměstnanců je tudíž vyloučeno. JOB-werk ručí pouze za bezchybný výběr svých dočasných zaměstnanců pro sjednanou činnost. Ručení se omezuje na škody, které vznikají ať již svévolným, nebo hrubě nedbalým porušením povinnosti výběru. Omezení ručení se vztahuje na zákonné představitele a doplňkové pomocné síly firmy JOB-werk.

§ 5 Fakturace

Výkazy o hodinové práci se musí právně závazně potvrzovat týdně, a to odběratelem pro firmu JOB-werk i pro dočasného zaměstnance. Všechny faktury firmy JOB-werk jsou splatné ihned po obdržení bez skonto-odvodů. JOB-werk je oprávněn při prodlení bez konkrétního prokazování požadovat úroky z prodlení ve výši 4% nad konkrétní diskontní sazbou příslušné centrální banky. Možnost prokázání vyšší škody způsobené firmě JOB-werk závisí na svobodné vůli firmy JOB-werk.

§ 6 Účtování dalších prací a přirážek / Ujednání o nářadí 

Příplatky za přesčasovou, pozdní, nedělní práci a práci o svátcích se budou účtovat na faktuře následovně: další práce od 41. hodiny: 25%, sobotní práce: 25%, nedělní práce: 50%, práce o svátcích: 100%, noční práce v době mezi 22:00 hod až do 06:00 hod.: 25%. U Smluv o přenechání zaměstnanců, kteří začnou  a/nebo končí během jednoho týdne, se provede vyúčtování přesčasů dle pracovních dnů. Poté se musí zaplatit od 8. hodiny odměna za přesčasové hodiny ve výši 25% k hodinové účtované sazbě. Při souběhu více příplatků se fakturuje vždy pouze ten nejvyšší.    Příprava nářadí k dispozici, jakož i příprava dalších pracovních prostředků firmou JOB-werk zásadně není obsažena v účtované sazbě, nýbrž si vyžaduje vzájemný souhlas stran. Příplatek za nářadí se sjednává zvlášť podle konkrétního rozsahu.

§ 7 Zprostředkovací provize 

Pokud odběratel uzavře se zapůjčeným zaměstnancem během stávajícího vztahu o přenechání zaměstnanců (nebo bezprostředně v návaznosti na smluvní vztah o přenechání zaměstnanců) pracovní poměr, pak je firma JOB-werk oprávněna účtovat zprostředkovatelský honorář ve výši 25% ročního příjmu převzatého zaměstnance. Honorář se redukuje o 1/12 za každý měsíc přenechání v dočasné práci. Každý honorář je splatný okamžikem ukončení pracovní smlouvy mezi odběratelem a zapůjčeným zaměstnancem. Všechny honoráře se rozumí jako částka, přičtená o zákonnou daň z přidané hodnoty.

§ 8 Dočasný zaměstnanec firmy JOB-werk

Dočasný zaměstnanec firmy JOB-werk není způsobilý, provádět právně závazná jednání pro firmu JOB-werk, ani přebírat nebo odevzdávat prohlášení.

§ 9 Závěrečná ustanovení – salvátorská klauzule

Místo plnění a soudní příslušnost pro všechny právní spory s obchodními subjekty, vzniklé z tohoto smluvního poměru, jakož i ty, které vznikají nad jeho započetím a účinností, je Erlangen. Doplnění a změny těchto Všeobecných obchodních podmínek vyžadují pro právní účinnost písemnou formu. Toto samotné platí i při rezignování na požadavek písemné podoby. Pokud by některé ustanovení nebo část nějakého ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek mělo být zcela nebo částečně neúčinné, nastupuje na místo neúčinného ustanovení takové, které je obchodnímu účelu smlouvy nejblíže.
Zeitarbeit, Jobsuche in Erlangen, Nürnberg